Norma ISO 9001 w systemie administrowania jakością w przedsiębiorstwie.

Posted on 10/07/2018 4:13pm

ISO 9001 jest to interkontynentalna norma definiująca wymagania, które ma spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Normę ISO 9001 mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich rozmiaru i typu. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i zrealizowanie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem produktów danej organizacji, antycypacja podejścia procesowego, dostarczanie danych z skuteczności procesów oraz ich nieustanne doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.

ISO
Author: Ken Teegardin
Source: http://www.flickr.com
Do głównych wymagań normy ISO (zobacz i porównaj) 9001 należą między innymi: zaprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami,zaangażowanie kierownictwa w tworzenie systemu zarządzania jakością,uporządkowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, tworzenie ustawicznych pomiarów (satysfakcja klienta, wyrobów, procesów).Wszystkie te kryteria są drobiazgowo zawarte w przedmiotowej normie i uwzględniają 8 zasad jakości:zorientowanie na klienta - pozycja organizacji na rynku zależy od jej klientów;leadership - kierownictwo przedsiębiorstwa obiera kierunki jego rozwoju; werwa ludzi - najcenniejszym dobrem organizacji są jego pracownicy; podejście procesowe - efektywność przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów;całościowe podejście do zarządzania - zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami;nieustanne doskonalenie - celem przedsiębiorstwa jest permanentne doskonalenie realizowanych w niej procesów;przemyślane podejście do podejmowania decyzji - opiera się ono na logicznej tudzież intuicyjnej analizie wszystkich dostępnych danych;obopólne profity w stosunkach z dostawcami - tworzenie wzajemnie pozytywnych stosunków z dostawcami surowców i usług stanowi dla przedsiębiorstwa gwarancję wysokiej jakości.
Norma ISO 9001 z 2008 roku składa się z 9 rozdziałów, w tym - wprowadzenie. Rozdziały od 4 do 8 zawierają wymagania. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo spełnia wszystkie kryteria tej normy, ma prawo ubiegać się o wydanie stosownego zaświadczenia. Zaświadczenie zgodności z normą 9001:2009 poświadcza niezależna jednostka certyfikująca. ISO (sprawdź to) 9001 to standard akceptowany i znany na całym świecie.Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna liczbę wydanych zaświadczeń potwierdzających zgodność systemów zarządzania jakością z wyżej wymienioną normą tylko w 2002 roku obliczała na ponad pół miliona.

Tags: klient, Dostawca, kontroli, globie